Contact

A ge̍ chikpo̍, a terɔ̄ hu alɔ ga i̍nɛ̍ɛ̄nɛ̄. A lɔ i̍ chikpo̍ riyī yī wɔ kɛ̄ɛ riyī yī ɛbɛ yī wɔ ni̍, ɔ̍chi̍kpa̍kpa̍, a chikpo̍ lɛlā ɔha̍ nīi ngma̍ nīi alɔ ge̍ē hiya awɔ ɔkɔ

Target Image