A ge̍ chikpo̍ ge̍ kwɔgu yī alɔ

A ge̍ chikpo̍ ge̍ ma̍ alɔ, kɛ̄ɛ pɔ̍ɔkɔ yī alɔ, kɛ̄ɛ lɛ ikpo̍ lɛla ɔha̍, kɛ̄ɛ chikpo̍ ge̍ tū wɔbɔ̄ ē ya̍ nīi u̍kwrɔ̍ nūma̍ ē yɛ ga iyɔ̄bū, kɛ̄ɛ chikpo̍ ge̍ jyɛ̍ɛ̄lā ku̍ alɔ ga iyɔ̄bū, ɔ̍lɔma̍, i̍ngɛ̍ɛ̄nɛ̄ nīi a ge̍ē bī kwi̍kpo̍ yī alɔ a̍nɛ:

Ogrēeyī yī oko̍o Yala, Ɔkpɔ̍ɔmā

08060646067

08024234358

07032825013

08087304765

08056732445