Wɔ̄chā

Wɔ̄chā ɛha̍ tū amu la ɛbɛ nūma̍ a̍nɛ

 

Thumbnail image